Handboek Bor-Mor editie 2015

Handboek Bor-Mor editie 2015

In deze uitgave de tekst van het Bor en de Mor voorzien van een commentaar waarin zowel de oorspronkelijke toelichting op het betreffende artikel als relevante jurisprudentie aan bod komen.

Vakmedianet Artikelcode: 9789462451797
54.00

Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo), op 1 oktober 2010, is het voor veel activiteiten op het terrein van de fysieke leefomgeving mogelijk om in een keer een integrale vergunningprocedures te doorlopen.

Daarmee mag de Wabo met de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving als een mijlpaal in de geschiedenis van het Omgevingsrecht worden gezien. Zeker nu veel belangrijke onderdelen van die regels een plaats vinden in het Besluit omgevingsrecht (het Bor) en de Regeling omgevingsrecht (de Mor), mag een nadere duiding van die regelingen niet ontbreken.

Zo bevatten deze regelingen de regels voor het vergunningvrije bouwen, voor het beantwoorden van de vraag wie in een concreet geval het bevoegd gezag voor de afhandeling van een aanvraag om omgevingsvergunning uitoefent, voor het op eenvoudige wijze af kunnen wijken van het bestemmingsplan (de aloude kruimelijst) en de eisen die worden gesteld aan een aanvraag om omgevingsvergunning.

Deze uitgave bevat daarom de tekst van het Bor en de Mor zoals deze per 7 juli 2015 van kracht zijn. Elk artikel is voorzien van een commentaar waarin zowel de oorspronkelijke toelichting op het betreffende artikel als relevante jurisprudentie aan bod komen. Zeker nu tal van partijen met regelmaat in aanraking komen met de regels uit het Bor en de Mor, is actuele kennis daarvan noodzakelijk om goed beslagen ten ijs komen. Alleen dan kan worden voorkomen dat bijvoorbeeld ten onrechte wordt uitgegaan van het feit dat een bepaalde bouwactiviteit vergunningvrij uitgevoerd kan worden of dat een aanvraag voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

Het Handboek Bor-Mor is geschreven door mr. Hans Barendregt, Drs. Hans in’t Hout en mr. ing. Bert Rademaker, die allen nauw bij de totstandkoming van de Wabo, het Bor en de Mor en alle latere wijzigingen daarop betrokken zijn geweest en beroepsmatig veel kennis van en praktijkervaring met de daarin opgenomen regels hebben.

Prijs: € 51,84 (excl. BTW & incl. verzendkosten)


ISBN: 9789462451797
Aantal pagina's: 400
Auteur: drs. J. in 't Hout, mr. H. Barendregt & mr. ing. B. Rademaker
Uitgever: Vakmedianet